Odluka o izboru kandidata

URBROJ: 01/2018-05/02

Vukovar, 15. siječnja 2018. god.

Temeljem članka 26. Statuta Udruge za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ Vukovar, predsjednica Udruge donosi slijedeću

 

O D L U K U

 

  1. Odabire se Jelena Paradžik Eterović iz Solina, Vranjic, Krešimirova ulica 145 za obavljanje poslova radnog instruktora – suradnika na projektima, na određeno nepuno radno vrijeme.
  2. Sa imenovanom će se sklopiti ugovor o radu dana 01.02.2018. godine.
  3. Ova  odluka primjenjuje od dana donošenja.

 

Obrazloženje

Temeljem odluke Glavnog odbora, a po provedenom natječaju, odabrana je Jelena Paradžik Eterović iz Solina, Vranjic, Krešimirova ulica 145  kao najbolji kandidat, obzirom na rezultate provedenog razgovora, a posebice obzirom da je imenovana diplomirani odgojitelj predškolske djece sa položenim stručnim ispitom, te sa radnim iskustvom u vođenju kreativnih i glazbenih radionica.

Slijedom navedenoga, riješeno je kao u izreci odluke.

 

Za UZOSIO GOLUBICA Vukovar

 predsjednica

Ivana Azenić Dubravčić, dipl.iur.