18. 01. 2012. GOLUBICA DARUJE “VUKOVARSKIM LEPTIRIĆIMA”

Društvo za pomoć mentalno retardiranim osobama Vukovar danas 18. siječnja 2012. uručilo donaciju opreme u vrijednosti 60.000,00 kuna Udruzi roditelja djece s posebnim potrebama “Vukovarski leptirići”.
Krajem svibnja 2011. godine nekoliko roditelja djece s mentalnom retardacijom i kombiniranim smetnjama pristupilo je Društvu za pomoć mentalno retardiranim osobama Vukovar.
Njihovim učlanjenjem aktiviran je rad malog kluba za djecu s mentalnom retardacijom Golubići.
Po aktiviranju rada Golubića, pristupilo se rješavanju potreba djece,  članova Kluba.
Zahvaljujući suradnji našeg Društva i odgovornih osoba Dječjeg vrtića i OŠ Josipa Matoša, vrlo brzo je omogućen boravak djece u pratnji roditelja u dječjem vrtiću Vukovar I, sa ciljem da se formira posebna odgojna skupina prilagođena potrebama djece sa invaliditetom, a OŠ Josipa Matoša formirala je stručne timove, vrijeme i prostor za rad sa našim novima malima članovima.
Dogovoreno je terapeutsko jahanje u udruzi Mogu u Osijeku.
Paralelno sa ovim aktivnostima pristupilo se apliciranju projekata prema donatorima za nabavku potrebite opreme za opremanje «igraonice».
Projekt “Golubići – mali klub za osobe s mentalnom retardacijom” nabava didaktičko – senzomotoričke opreme prihvaćen je od Adris Zaklade u iznosu od 60.000,00 kuna, te je potpisan  Ugovor o donaciji i sredstva su doznačena na račun Društva MRO Vukovar.
Predstavnici roditelja malih članova sami su kod dobavljača izabrali potrebitu opremu i pristupilo se realizaciji kupovine.
Pored ovih aktivnosti roditelji su pokušavali pronaći adekvatan prostor za budući rad sa njihovom djecom jer u prostor koji trenutno koristi Društvo MRO Vukovar nije moguće postaviti naručenu opremu.
U tim trenutcima roditelji šestoro djece koji su prije nekoliko mjeseci pristupili našem Društvu, osnivaju novu Udrugu i u pisanom obliku traže brisanje iz članstva kod nas.
Oprema nam je isporučena prema narudžbi, a temeljem Ugovora sa donatorom Adris Zakladom, naše Društvo istu nije moglo predati trećem subjektu – novoj Udruzi, dok nama takva oprema trenutno nije nužna za rad.
Temeljem ove novonastale situacije, obratili smo se Zakladi Adris dopisom – zamolbom u kojoj im pojašnjavamo što se dogodilo i molimo da nama, kao nositelju projekta i primatelju donacije, dozvole da kupljenu opremu darujemo Udruzi roditelja djece s posebnim potrebama “Vukovarski leptirići”.
Zaklada Adris je prihvatila prijedlog i dostavila na potpis Sporazum koji je potpisan od sve tri strane, a sukladno kojemu mi možemo darovati opremu “Vukovarskim leptirićima” u njihovo vlasništvo, za namjensko korištenje.
Veliku zahvalnost izražavamo Zakladi Adris što je omogućila da Društvo MRO Vukovar opremu iz projekta “Golubići – mali klub za osobe s mentalnom retardacijom” preda onima kojima je u ovom trenutku potrebnija i koja će omogućiti kvalitetan rad djeci i sa djecom koja imaju potrebe za takvim oblikom terapije.
Iskrene čestitke “Vukovarskim leptirićima” jer su u samo dva mjeseca uspjeli stvoriti preduvjete za kvalitetan rad sa svojom djecom (osigurali prostor, dobili kompletnu opremu i novačanu donaciju,..).

Ivica Azenić, predsjednik