05.- 06.02.2019. „Unapređenjem menadžmenta volontera do kvalitetnijih socijalnih usluga u zajednici“

Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjima „Golubica“ Vukovar kao partner na projektu „Unapređenjem menadžmenta volontera do kvalitetnijih socijalnih usluga u zajednici“ organizirala je 05. i 06.02.2019. u vlastitim prostorima u Vukovaru dvodnevnu edukativnu radionicu pod nazivom „Edukacija o uključivanju osoba s invaliditetom u volontiranje“, koja je bila namijenjena organizacijama koje rade s osobama s invaliditetom i organizacijama koje će u svoj rad nastojati uključiti osobe s invaliditetom. Edukacija je obuhvatila savladavanje specifičnih znanja i vještina potrebnih za uspješno osnaživanje korisnika socijalnih usluga za volontiranje i život u zajednici. Sudionici edukacije bile su zaposlene osobe i volonteri u organizacijama civilnog društva i javnim ustanovama iz Vukovarsko-srijemske županije angažirani na radnim zadacima koordinatora volontera, te volonteri s invaliditetom koji bi se uključili u volontiranje.

Radionicu su vodili treneri iz Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Istre.

Specifični cilj ovog projekta je unaprijediti znanja, vještine i procedure rada 25 koordinatora volontera za menadžment volontera i provedbu inkluzivnih volonterskih programa u Vukovarsko-srijemskoj, Brodsko-posavskoj i Istarskoj županiji a provodi se u razdoblju od 01.06.2017. do 31.05.2019. godine. Navedeni cilj ostvariti će se provedbom edukativnih aktivnosti, pregledom primjera dobre praske te kontinuiranom tehničkom podrškom organizatorima volontiranja za uvođenje standarda kvalitete volonterskih programa te provedbu inkluzivnih volonterskih programa, kao i prezentiranim priručnikom o menadžmentu volontera. Ukupan proračun projekta iznosi 698.915,12 kuna od čega 85% sredstava sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a 15% Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, a uz Udrugu za osobe s intelektualnim oštećenjima „Golubica“ Vukovar, te nositelja projekta Udrugu za osobe s intelektualnim teškoćama Istre, partneri na projektu su i Udruga osoba s intelektualnim teškoćama „Suncokret“ Nova Gradiška, Centar za socijalnu skrb Pula i Opća županijska bolnica Vukovar i bolnica hrvatskih veterana.