POLUDNEVNI BOROVAK | UZOSIO Golubica

Dana 12. svibnja 2010. godine, kao prvi u Slavoniji i Baranji, a treća udruga u RH, potpisali smo Ugovor o međusobnoj suradnji sa Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi kojim je naša Udruga dobila status pružatelja usluga za 20 osoba u socijalnoj skrbi u obliku poludnevnog boravka za osobe s intelektualnim oštećenjem starije od 21 godine.

23. siječnja 2023. godine potpisali smo Ugovor o pružanju socijalnih usluga sa Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike za pružanje usluge poludnevnog boravka za 25 korisnika upućenih temeljem uputnice Hrvatskoga zavoda za socijalni rad. Kao pružatelj usluge poludnevnog boravka ispunjavamo mjerila za 40 korisnika (20 korisnika na adresi Kolodvorska 18 i 20 korisnika na adresi Velebitska 16c, Vukovar.)

Cilj ove usluge je prevencija institucionalizacije na način da korisnici ostaju u svojim obiteljima i svojim životnim sredinama, ali im se stručno usmjereno organizira vrijeme provedeno u poludnevnom boravku. Korisnici zadržavaju stečena znanje i vještine, prema svojim mogućnostima stječu nove, svrhovito provode svoje vrijeme u poznatoj okolini.

Ovim činom kvalitetno smo riješili nekoliko stvari, roditelji svoju djecu, osobe s IO temeljem uputnice Hrvatskog zavoda za socijalni rad upućuju na poludnevni boravak u našu Udrugu, roditelji i djeca su opušteniji jer nema neizvjesnosti oko održivosti našega rada, zaposlili smo nekoliko radnika i sa nekoliko osoba sklopili ugovor o djelu, osigurali smo sredstava za sve predviđene programske aktivnosti, osigurali smo održivost ovakvog oblika rada a samim tim i poboljšali kvalitetu rada i provođenja aktivnosti.

U poludnevni boravak naše Udruge  trenutno je uključeno 19 osoba s intelektualnim oštećenjem, temeljem Uputnice Hrvatskog zavoda za socijalni rad i još 3 korisnika za koje nemamo uputnicu.

AKTIVNOSTI U POLUDNEVNOM BORAVKU

Aktivnosti u poludnevnom boravku provode se svaki radni dan u vremenu od 07,00 do 15,00 sati, dok se neposredan rad s korisnicima (uz vrijeme provedeno u prijevozu korisnika) provodi svaki dan u tjednu, u trajanju od 4 do 6 sati.

U naznačenom vremenskom razdoblju, korisnicima se osigurava pružanje slijedećih usluga:

-    prehrane – sami (uz podršku stručnih osoba) pripremaju i konzumiraju jedan obrok, sve aktivnosti u kuhinji i blagovaonici;

-    održavanja osobne higijene - osobna higijena, osobni izgled i urednost, odijevanje, održavanje higijene prostora u kojemu se boravi;

-    brige o zdravlju - praćenjem općeg zdravstvenog stanja (promatranje korisnika i evidencija (opći izgled, pokretljivost, promjene ponašanja), mjerenje tlaka, pulsa i temperature); po potrebi organiziranjem pružanja zdravstvenih usluga (pratnja pri ostvarivanju usluga primarne zdravstvene zaštite i specijalističkih zdravstvenih usluga, provođenje mjera sprečavanja infekcija);

-    čuvanja;

-    odgoja i edukacijske rehabilitacije- usvajanje motoričkih i praktično-osobnih vještina (razvoj grube i fine motorike, kultura hranjenja, osobna higijena, osobni izgled i urednost, odijevanje, zdravlje i sigurnost, održavanje stambenog prostora, održavanje odjeće, aktivnosti u kuhinji i blagovaonici); usvajanje spoznajno-društvenih vještina (poznavanje neposredne i bliže okolice, kretanje i putovanje, poznavanje i korištenje usluga raznih ustanova i javnih službi, orijentacija u vremenu, korištenje komunikacijskih vještina, usvajanje matematičko-praktičnih znanja i njihova primjena, upoznavanje osobina i odnosa među predmetima; razvijanje interesno-kreativnih aktivnosti (razvijanje interesa za provođenje aktivnosti, poticanje inicijativnosti i kreativnosti, uključivanje u aktivnosti slobodnog vremena); emocionalni razvoj i usvajanje socijalno vrijednosnog sustava (odnos prema sebi -prepoznavanje, izražavanje i kontrola emocija, spoznaja vlastitih osobina i potreba, odabir ponašanja i prihvaćanje odgovornosti; odnos prema drugima – socijalna interakcija, razvijanje grupnih odnosa, prihvaćanje suradnje i zajedništva, prevladavanje sukoba; odnos prema okolini i društvenim vrijednostima lokalne i šire zajednice – razvijanje pozitivnog stava prema okolini, upoznavanje s kulturnim, tradicionalnim i nacionalnim vrijednostima zajednice, pozitivan i aktivan odnos prema društvenim vrijednostima);

-    njege- pomoć pri obavljanju osobne higijene, te pomoć kod oblačenja i svlačenja korisnika, pomoć kod hranjenja korisnika, pomoć pri obavljanju fizioloških potreba korisnika, održavanje higijene prostora,

-    radne terapije- procjena aktivnosti svakodnevnog života i provođenje postupaka u svrhu razvijanja sposobnosti za uključivanje korisnika u aktivnosti svakodnevnog života – samozbrinjavanje, produktivnost i slobodno vrijeme/razonoda/odmor; osposobljavanje u svrhu održavanja stečenih funkcija i znanja; poticanje i osposobljavanje korisnika za nove načine izvođenja određenih radnji uz pomoć posebnih pomagala ili bez njih; evaluacija radi potrebe mijenjanja aktivnosti,

-    radne aktivnosti – osposobljavanje za obavljanje radnih aktivnosti (uvježbavanje pojedinih faza radnih operacija, održavanje sredstva za rad, organiziranje pravilne izmjene rada i odmora, razvijanje osjećaja reda i točnosti); održavanje stečenih sposobnosti (omogućavanje postupnog prilagođavanja odgovarajućem poslu u svrhu bržeg i produktivnijeg uključivanja u radni proces); prateći programi (razvijanje radnih i kulturno higijenskih navika, razvijanje sigurnosti u svakodnevnim situacijama, razvijanje primjerenih oblika ponašanja u poznatim i nepoznatim situacijama, upoznavanje uže i šire okoline, zanatski radovi u radionicama, pomaganje u obavljanju svakodnevnih poslova);

-    psihosocijalne potpore i rehabilitacije - odnosi se na kognitivne i funkcionalne vještine kao i razvoj socijalnih vještina koje mogu biti ostvarene kod osoba koji se rehabilitiraju, a uključuje: vježbe orijentacije i kretanja u prostoru – savladavanje vještina samostalnog kretanja i orijentacije u prostoru; sportsko-rekreacijske aktivnosti – uspostavljanje, održavanje i povećanje opsega pokreta, održavanje i povećavanje mišićne snage, povećavanje izdržljivosti, razvijanje i poboljšanje koordinacije pokreta, povećanje brzine pokreta, korekcija položaja tijela, poboljšanje funkcije drugih organskih sustava i dr.; glazbene aktivnosti – pasivno slušanje glazbe, aktivno sudjelovanje u muziciranju, glazbena stimulacija, razvijanje vještina aktivnog sudjelovanja, pridržavanja predmeta i opuštanja dijelova tijela; likovne aktivnosti – jačanje samopouzdanja, buđenje i razvijanje sposobnosti stvaranja i kreativne igre kroz neposredno iskustvo i doživljaj, mogućnost neverbalnog izražavanja putem boje, linije i oblika, tj. slikanjem, crtanjem i modeliranjem; psihološku podršku – pružanje podrške i pomoći u razdoblju adaptacije, psihologijska obrada korisnika, psihološko osnaživanje korisnika, prevencija rizičnog ponašanja, pomoć pri rješavanju konfliktnih i drugih kriznih situacija, poticanje razvijanja primjerenih oblika ponašanja, razvijanje i podržavanje interpersonalnih odnosa korisnika, edukacija i savjetodavni rad s roditeljima/skrbnicima, priprema za stanovanje uz podršku i podrška pri zapošljavanju;  sociopedagošku podršku – primarna prevencija, detekcija, dijagnosticiranje, rana intervencija i tretman za korisnike s rizikom za poremećaje ili s poremećajima u ponašanju i problemima socijalne integracije; odgoj i edukacijsku rehabilitaciju; socijalnu rehabilitaciju – poticanje kognitivnog i motoričkog razvoja; razvijanje vještina za samostalnu brigu o vlastitoj prehrani (raspoznavanje, konzumiranje, pripremanje i kupovanje prehrambenih artikala, te održavanje pribora za jelo); razvoj i održavanje vještina za samostalnu brigu o osobnoj higijeni, osobnom izgledu i urednosti; provođenje vježbi za snalaženje i samostalno kretanje u poznatoj i nepoznatoj sredini; pružanje pomoći pri snalaženju u vremenu i prostoru; razvijanje pravilnog odnosa prema teškoći; razvoj socijalnih i emocionalnih osobina; primjena različitih metoda podrške u svrhu usmjeravanja i osposobljavanja za rješavanje problema; razvijanje spremnosti za traženje pomoći od osoba u neposrednoj blizini; pomoć u održavanju, razvijanju i unapređenju socijalnih veza; razvoj vještine komunikacije; planiranje, priprema i uvježbavanje vještina za spremnost i prihvaćanje drugih oblika skrbi; razvijanje radnih navika; sudjelovanje u organiziranju radnih aktivnosti u lokalnoj zajednici, praćenje i provođenje plana aktivnosti (povremene radne aktivnosti i zapošljavanje uz podršku); poticanje društveno prihvatljivog ponašanja korisnika; motivacija i razvijanje interesa, želja, inicijativnosti i kreativnosti,

-    organiziranjem slobodnog vremena kroz rad u radionicama, prema odabiru korisnika,

-    organiziranog prijevoza,

-    te drugih usluga, ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika