POLUDNEVNI BOROVAK

Dana 12. svibnja 2010. godine, kao prvi u Slavoniji i Baranji, a treća udruga u RH, potpisali smo Ugovor o međusobnoj suradnji sa Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi kojim je naša Udruga dobila status pružatelja usluga za 20 osoba u socijalnoj skrbi u obliku poludnevnog boravka za osobe s intelektualnim oštećenjem starije od 21 godine.

Cilj ove usluge je prevencija institucionalizacije na način da korisnici ostaju u svojim obiteljima i svojim životnim sredinama, ali im se stručno usmjereno organizira vrijeme provedeno u poludnevnom boravku. Korisnici zadržavaju stečena znanje i vještine, prema svojim mogućnostima stječu nove, svrhovito provode svoje vrijeme u poznatoj okolini.

Ovim činom kvalitetno smo riješili nekoliko stvari, roditelji svoju djecu, osobe s IO temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb upućuju na poludnevni boravak u našu Udrugu, roditelji i djeca su opušteniji jer nema neizvjesnosti oko održivosti našega rada, zaposlili smo nekoliko radnika i sa nekoliko osoba sklopili ugovor o djelu, osigurali smo sredstava za sve predviđene programske aktivnosti, osigurali smo održivost ovakvog oblika rada a samim tim i poboljšali kvalitetu rada i provođenja aktivnosti.

U poludnevni boravak naše Udruge  trenutno je uključeno 20 osoba s intelektualnim oštećenjem, temeljem Rješenja Centra za socijalnu skrb i još 4 korisnika za koje nemamo rješenje.

AKTIVNOSTI U POLUDNEVNOM BORAVKU

Aktivnosti u poludnevnom boravku provode se svaki radni dan u vremenu od 07,00 do 15,00 sati, dok se neposredan rad s korisnicima (uz vrijeme provedeno u prijevozu korisnika) provodi svaki dan u tjednu, u trajanju od 4 do 6 sati.

U naznačenom vremenskom razdoblju, korisnicima se osigurava pružanje slijedećih usluga:

-    prehrane – sami (uz podršku stručnih osoba) pripremaju i konzumiraju jedan obrok, sve aktivnosti u kuhinji i blagovaonici;

-    održavanja osobne higijene - osobna higijena, osobni izgled i urednost, odijevanje, održavanje higijene prostora u kojemu se boravi;

-    brige o zdravlju - praćenjem općeg zdravstvenog stanja (promatranje korisnika i evidencija (opći izgled, pokretljivost, promjene ponašanja), mjerenje tlaka, pulsa i temperature); po potrebi organiziranjem pružanja zdravstvenih usluga (pratnja pri ostvarivanju usluga primarne zdravstvene zaštite i specijalističkih zdravstvenih usluga, provođenje mjera sprečavanja infekcija);

-    čuvanja;

-    odgoja i edukacijske rehabilitacije- usvajanje motoričkih i praktično-osobnih vještina (razvoj grube i fine motorike, kultura hranjenja, osobna higijena, osobni izgled i urednost, odijevanje, zdravlje i sigurnost, održavanje stambenog prostora, održavanje odjeće, aktivnosti u kuhinji i blagovaonici); usvajanje spoznajno-društvenih vještina (poznavanje neposredne i bliže okolice, kretanje i putovanje, poznavanje i korištenje usluga raznih ustanova i javnih službi, orijentacija u vremenu, korištenje komunikacijskih vještina, usvajanje matematičko-praktičnih znanja i njihova primjena, upoznavanje osobina i odnosa među predmetima; razvijanje interesno-kreativnih aktivnosti (razvijanje interesa za provođenje aktivnosti, poticanje inicijativnosti i kreativnosti, uključivanje u aktivnosti slobodnog vremena); emocionalni razvoj i usvajanje socijalno vrijednosnog sustava (odnos prema sebi -prepoznavanje, izražavanje i kontrola emocija, spoznaja vlastitih osobina i potreba, odabir ponašanja i prihvaćanje odgovornosti; odnos prema drugima – socijalna interakcija, razvijanje grupnih odnosa, prihvaćanje suradnje i zajedništva, prevladavanje sukoba; odnos prema okolini i društvenim vrijednostima lokalne i šire zajednice – razvijanje pozitivnog stava prema okolini, upoznavanje s kulturnim, tradicionalnim i nacionalnim vrijednostima zajednice, pozitivan i aktivan odnos prema društvenim vrijednostima);

-    njege- pomoć pri obavljanju osobne higijene, te pomoć kod oblačenja i svlačenja korisnika, pomoć kod hranjenja korisnika, pomoć pri obavljanju fizioloških potreba korisnika, održavanje higijene prostora,

-    radne terapije- procjena aktivnosti svakodnevnog života i provođenje postupaka u svrhu razvijanja sposobnosti za uključivanje korisnika u aktivnosti svakodnevnog života – samozbrinjavanje, produktivnost i slobodno vrijeme/razonoda/odmor; osposobljavanje u svrhu održavanja stečenih funkcija i znanja; poticanje i osposobljavanje korisnika za nove načine izvođenja određenih radnji uz pomoć posebnih pomagala ili bez njih; evaluacija radi potrebe mijenjanja aktivnosti,

-    radne aktivnosti – osposobljavanje za obavljanje radnih aktivnosti (uvježbavanje pojedinih faza radnih operacija, održavanje sredstva za rad, organiziranje pravilne izmjene rada i odmora, razvijanje osjećaja reda i točnosti); održavanje stečenih sposobnosti (omogućavanje postupnog prilagođavanja odgovarajućem poslu u svrhu bržeg i produktivnijeg uključivanja u radni proces); prateći programi (razvijanje radnih i kulturno higijenskih navika, razvijanje sigurnosti u svakodnevnim situacijama, razvijanje primjerenih oblika ponašanja u poznatim i nepoznatim situacijama, upoznavanje uže i šire okoline, zanatski radovi u radionicama, pomaganje u obavljanju svakodnevnih poslova);

-    psihosocijalne potpore i rehabilitacije - odnosi se na kognitivne i funkcionalne vještine kao i razvoj socijalnih vještina koje mogu biti ostvarene kod osoba koji se rehabilitiraju, a uključuje: vježbe orijentacije i kretanja u prostoru – savladavanje vještina samostalnog kretanja i orijentacije u prostoru; sportsko-rekreacijske aktivnosti – uspostavljanje, održavanje i povećanje opsega pokreta, održavanje i povećavanje mišićne snage, povećavanje izdržljivosti, razvijanje i poboljšanje koordinacije pokreta, povećanje brzine pokreta, korekcija položaja tijela, poboljšanje funkcije drugih organskih sustava i dr.; glazbene aktivnosti – pasivno slušanje glazbe, aktivno sudjelovanje u muziciranju, glazbena stimulacija, razvijanje vještina aktivnog sudjelovanja, pridržavanja predmeta i opuštanja dijelova tijela; likovne aktivnosti – jačanje samopouzdanja, buđenje i razvijanje sposobnosti stvaranja i kreativne igre kroz neposredno iskustvo i doživljaj, mogućnost neverbalnog izražavanja putem boje, linije i oblika, tj. slikanjem, crtanjem i modeliranjem; psihološku podršku – pružanje podrške i pomoći u razdoblju adaptacije, psihologijska obrada korisnika, psihološko osnaživanje korisnika, prevencija rizičnog ponašanja, pomoć pri rješavanju konfliktnih i drugih kriznih situacija, poticanje razvijanja primjerenih oblika ponašanja, razvijanje i podržavanje interpersonalnih odnosa korisnika, edukacija i savjetodavni rad s roditeljima/skrbnicima, priprema za stanovanje uz podršku i podrška pri zapošljavanju;  sociopedagošku podršku – primarna prevencija, detekcija, dijagnosticiranje, rana intervencija i tretman za korisnike s rizikom za poremećaje ili s poremećajima u ponašanju i problemima socijalne integracije; odgoj i edukacijsku rehabilitaciju; socijalnu rehabilitaciju – poticanje kognitivnog i motoričkog razvoja; razvijanje vještina za samostalnu brigu o vlastitoj prehrani (raspoznavanje, konzumiranje, pripremanje i kupovanje prehrambenih artikala, te održavanje pribora za jelo); razvoj i održavanje vještina za samostalnu brigu o osobnoj higijeni, osobnom izgledu i urednosti; provođenje vježbi za snalaženje i samostalno kretanje u poznatoj i nepoznatoj sredini; pružanje pomoći pri snalaženju u vremenu i prostoru; razvijanje pravilnog odnosa prema teškoći; razvoj socijalnih i emocionalnih osobina; primjena različitih metoda podrške u svrhu usmjeravanja i osposobljavanja za rješavanje problema; razvijanje spremnosti za traženje pomoći od osoba u neposrednoj blizini; pomoć u održavanju, razvijanju i unapređenju socijalnih veza; razvoj vještine komunikacije; planiranje, priprema i uvježbavanje vještina za spremnost i prihvaćanje drugih oblika skrbi; razvijanje radnih navika; sudjelovanje u organiziranju radnih aktivnosti u lokalnoj zajednici, praćenje i provođenje plana aktivnosti (povremene radne aktivnosti i zapošljavanje uz podršku); poticanje društveno prihvatljivog ponašanja korisnika; motivacija i razvijanje interesa, želja, inicijativnosti i kreativnosti,

-    organiziranjem slobodnog vremena kroz rad u radionicama, prema odabiru korisnika,

-    organiziranog prijevoza,

-    te drugih usluga, ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika