USLUGE

Neposredan rad s korisnicima usluga Udruga svakodnevno provodi s 40 osoba s intelektualnim oštećenjem i to:

Kroz uslugu u socijalnoj skrbi - poludnevni boravak za koji je 2010.godine potpisan Ugovor o međusobnoj suradnji sa Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi za 20 osoba s intelektualnim oštećenjem starijih od 21 godinu. Ovu uslugu trenutno koristi 20 osoba s intelektualnim oštećenjem temeljem Rješenja Centra za socijalnu skrb i 4 osobe s intelektualnim oštećenjem bez Rješenja.

Kroz uslugu u socijalnoj skrbi - organizirano stanovanje za koje je 2011. godine potpisan Ugovor o međusobnim odnosima sa nadležnim Ministarstvom, posjedujemo licencu za ukupno 22 osobe s intelektualnim oštećenjem, i to na adresi Kolodvorska 18 i Kolodvorska 6 dok su nam ugovoreni kapaciteti na 15 korisnika. Trenutno ovu uslugu koristi 16 osoba, od toga je 15ugovorenih kapaciteta smješteno temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb, a 1 osoba privatnim ugovaranjem uz suglasnost Centra za socijalnu skrb.

Osnaživanjem organizacija civilnog društva do kvalitetnijih usluga“

Kako bi poboljšali kvalitetu pružanja usluga u socijalnoj skrbi, u prosincu 2014. godine kao partneri na provedbi projekta „Osnaživanjem organizacija civilnog društva do kvalitetnijih usluga“ financiranim sredstvima Europskog socijalnog fonda u sklopu programa „Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga“, započeli smo provedbu projekta sa Udrugom za razvoj civilnog društva SMART iz Rijeke i Udrugom za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Nova Gradiška, sa Udrugom za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Istarske županije koja je i prijavitelj projekta. Provedba projekta završila je u veljači 2016. godine.

„Možemo i mi II“

Poučeni višegodišnjim radom, ostvarenim rezultatima, te željama korisnika, Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ Vukovar u partnerstvu sa Gradom Vukovarom, JU Sportski objekti Vukovar i Centrom za socijalnu skrb Vukovar započela je 2017. godine s provedbom programa „MOŽEMO I MI“ financiranim od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Cilj provedbe programa je provođenje sportskih aktivnosti za osobe s intelektualnim oštećenjima, njihova socijalizacija i bolja integracija u zajednicu kroz sportske aktivnosti. Program se provodio od 2017. godine i to program MOŽEMO I MI od 2017. – 2020., a sada se provodi program MOŽEMO I MI II od 01.06.2020. – 31.05.2022. godine. Kroz program, uredili smo prostore za rad, te iste opremili opremom koja je odgovarajuća za rad sa našim korisnicima.U aktivnosti programa uključeno je ukupno 67 osoba s intelektualnim oštećenjem, a u razdoblju od 2017. do 2020. godine održano ukupno 3.120 sati neposrednog rada, sudjelovalo se na ukupno 31 natjecanju i osvojili ukupno 101 nagradu.Program se provodi svakodnevno u prostorima za provedbu programa koji imamo u najmu temeljem ugovora sa Gradom Vukovarom i koji smo uredili i opremili isključivo za provedbu programskih aktivnosti. Također, aktivnosti projekta provodimo u prostorima partnera JU Sportski objekti Vukovar, posebno koristeći prostore dvorana, kuglane, te bazena. Tijekom provedbe programa korisnici UZOSIO Golubica Vukovar ostvarili su zapažene rezultate na natjecanjima u organizaciji Specijalne olimpijade Hrvatske, a svojim ponašanjem su dokazali da mogu biti primjer drugima.

Unapređenjem menadžmenta volontera do kvalitetnijih socijalnih usluga u zajednici

Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ Vukovar kao partner Udruzi osoba s intelektualnim teškoćama Istre, nositelju projekta, i ostalih partnera: Udrugom osoba s intelektualnim teškoćama „Suncokret“ Nova Gradiška, Centrom za socijalnu skrb Pula i Općom Županijskom bolnicom Vukovar i bolnicom Hrvatskih veterana provodila jeprojekt „Unapređenjem menadžmenta volontera do kvalitetnijih socijalnih usluga u zajednici u razdoblju od 01.06.2017. do 31.05.2019. Specifični cilj projekta bio je unaprijediti znanja, vještine i procedure rada 25 koordinatora volontera za menadžment volontera i provedbu inkluzivnih volonterskih programa u Vukovarsko-srijemskoj, Brodsko-posavskoj i Istarskoj županiji. Navedeni cilj ostvario se provedbom edukativnih aktivnosti, pregledom primjera dobre praske te kontinuiranom tehničkom podrškom organizatorima volontiranja za uvođenje standarda kvalitete volonterskih programa te provedbu inkluzivnih volonterskih programa. Također, izradom priručnika o menadžmentu volontera, standardima kvalitete volonterskih programa i inkluzivnom volontiranju organizatori volontiranja dobili su na jednom mjestu alat koji će moći koristiti u svom svakodnevnom radu. Proračun projekta iznosio je 698.915,12 kuna od čega 85% sredstava sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a 15% Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Na leđima konja do nove budućnosti

Konjički klub Dunavski raj u razdoblju od 1.9.2018. - 30.4.2020. godine u partnerstvu sa Udrugom za osobe s intelektualnim oštećenjem Golubica Vukovar i Lokalnom akcijskom grupom Srijem provodio je projekt namijenjen osobama sa intelektualnim poteškoćama na područja Vukovarsko-srijemske županije. Ukupna vrijednost projekta bila je 887.343,09 kn koji sufinancira Europska unija je 887.343,09 kn.

Specifični cilj projekta bio je povećanje radne i socijalne integracije osoba s intelektualnim teškoćama kroz stjecanje vještina za rad u konjogojstvu po njihovoj mjeri koje su u skladu sa stvarnim potrebama poslodavaca za zapošljavanjem kvalificirane radne snage u srodnim zanimanjima poljoprivrede i konjogojstva na području Vukovarsko-srijemske županije.Tijekom projekta korisnici su imali prigodu posjetiti obiteljska poljoprivredna gospodarstva u neposrednoj okolini, farmu alpskih koza, tovnih svinja, krava, ovaca, peradi, te su na istima proširili spoznaje o funkcioniranju uzgoja pojedinih vrsta životinja, te preradi mesa, mlijeka, vune i sl., ali i svi partneri i vlasnici OPG-ova imali su priliku upoznati osobe s itelektualnim oštećenjima i upoznati se sa njihovim sposobnostima. Time smo izgradili neke nove temelje za dalje radne aktivnosti i moguće i rad osoba s invaliditetom u ovim zanimanjima.

Inovativno zapošljavanje osoba s invaliditetom

26. ožujka 2018. godine u prostorijama Hotela International u Zagrebu svečano je potpisan Ugovora o sufinanciranju programa za inovativno zapošljavanje po Javnom natječaju za dodjelu sredstava za programe inovativnog zapošljavanja za 2017. godinu raspisanog od Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom prepoznao je kvalitetu projekta inovativnog zapošljavanja i Udruzi odobrio sufinanciranje istoga. Temeljem takve odluke, a nakon potpisivanja Ugovora, Udruga je zaposlila jednu osobu sa invaliditetom, te nabavila potrebnu opremu za rad - novo kombi vozilo potrebno za prijevoz korisnika Udruge i uključivanje u radne aktivnosti i aktivnosti inkluzivnog volontiranja.Ovim projektom uvelike se poboljšala kvaliteta rada Udruge, povećane su mogućnosti rada sa korisnicima Udruge, te se potiče zapošljavanje osoba s invaliditetom.Ponosno možemo reći da u timu koji pruža socijalne usluge osobama s intelektualnim oštećenjem, naša Udruga zapošljava dvije osobe s invaliditetom.

Zajednički kroz život

Projekt „Zajednički kroz život“ je zajednički projekt nositelja Centar za inkluziju i podršku u zajednici s partnerima Udrugom za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ Vukovar, Udrugom osoba s intelektualnim teškoćama „Suncokret“ Nova Gradiška i Udrugom osoba s intelektualnim teškoćama Istre, koji se provodi u razdoblju od 01.05.2020. – 01.05.2022. godine.Ciljevi i rezultati ovog projekta su povećati socijalnu uključenost osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji kroz individualiziranu podršku i razvoj inkluzivnih socijalnih usluga na području Vukovarsko-srijemske, Osječko-baranjske, Brodsko-posavske, Bjelovarsko-bilogorske, Karlovačke, Ličko-senjske, Primorsko-goranske i Istarske županije. Navedeno se namjerava postići setom edukacija, pregledom dobre prakse, pružanjem inkluzivnih socijalnih usluga te javnom kampanjom. Ciljane skupine projekta su sa područja 8 projektnih županija: 60 osoba s intelektualnim teškoćama, 40 članova obitelji i udomiteljskih obitelji te 40 stručnjaka koji rade s osobama s intelektualnim teškoćama.Ukupan proračun projekta je 1.487.694,26 kn. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., a u okviru poziva Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici faza 1.Provedbom ovog projekta do sada smo nabavili jedno osobno vozilo i stekli nove spoznaje na studijskom putovanju u Istru.

 

Pomoćnici u nastavi

„Zato što mogu“ projekt je prijavljen prema „Javnom pozivu za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju za 2018./2019. školsku godinu, preko kojeg je zaposleno 10 pomoćnika u nastavi za 12 učenika vukovarskih škola, financiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

„Zato što mogu 2“ projekt je prijavljen prema „Javnom pozivu za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju za 2019./2020. školsku godinu, financiran je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, njime je osigurano 8 pomoćnika u nastavi za 10 učenika vukovarskih škola.

„Zato što mogu 3” projekt je prijavljen prema „Javnom pozivu za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju za 2020./2021. školsku godinu, financiran je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, njime je osigurano 10 pomoćnika u nastavi za 12 učenika vukovarskih škola.

„Zato što mogu 4” projekt je prijavljen prema „Javnom pozivu za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju za 2021./2022. školsku godinu, financiran je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, njime je osigurano 10 pomoćnika u nastavi za 11 učenika vukovarskih škola.

Svi projekti kojima se osiguravaju pomoćnici u nastavi za djecu kojima su pomoćnici potrebni a koja pohađaju vukovarske osnovne škole, izradila je VURA (razvojna agencija Vukovar), te se osim dobrobiti najmlađim članovima lokalne zajednice naša Udruga ovim projektima uže povezuje kako sa vukovarskim školama, tako i sa lokalnom razvojnom agencijom.

Društveni centar - IN – mreža podrške za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom grada Vukovara

Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ Vukovar jedan je od partnera na projektu „Društvenog centra IN – mreže podrške za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom grada Vukovara“. U suradnji sa Udrugom roditelja djece s poteškoćama u razvoju „Vukovarski leptirići“ koja je nositelj projekta te zajedno sa ostalim partnerima Udrugom osoba s invaliditetom „VUKA“ Vukovar i Gradom Vukovarom. Projekt se provodi od 03. lipnja 2020. godine i traje do 03. lipnja 2022. Godine.Kroz ovaj projekt želi se članovima Udruge za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ Vukovar, osigurati preduvjete  za sudjelovanje u društveno kulturnim aktivnostima zajednice.Ovim projektom kreiraju se idealni programi, koji korisnicima osiguravaju da razviju svoje potencijale, steknu nove vještine te povećaju samopouzdanje i steknu osjećaj pripadnosti  zajednici. U sklopu rada Društvenog centra IN provode se 3 x tjedno strukturirane i tematske radionice, a sve su prilagođene željama, mogućnostima i potrebama korisnika. Radionice su sljedeće: plesne, likovno - dramske, likovno - kreativne i slobodne aktivnosti koje se odnose na rekreaciju, druženje, glazbu, izradu keramičkih predmeta, korištenje interneta i računala, igranje društvenih aktivnosti. U provedbi radionica osim izvoditelja, uključene su i stručne osobe iz područja glazbe i plesa, likovnih umjetnosti i dr. Sve vrijeme kroz provedbu ovog projekta vrata Društvenog centra IN otvorena su  svim osobama s intelektualnim oštećenjem i njihovim obiteljima, volonterima i stručnjacima s područja Vukovarsko – srijemske županije.