USLUGE | UZOSIO Golubica

Neposredan rad s korisnicima usluga Udruga svakodnevno provodi s 39 osoba s intelektualnim oštećenjem i to:

Kroz uslugu u socijalnoj skrbi - poludnevni boravak za koji je 2010.godine potpisan Ugovor o međusobnoj suradnji sa Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi za 20 osoba s intelektualnim oštećenjem starijih od 21 godinu.2023. godine potpisali smo Ugovor o pružanju socijalnih usluga sa Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike za pružanje usluge poludnevnog boravka za 25 korisnika upućenih temeljem uputnice Hrvatskoga zavoda za socijalni rad. Kao pružatelj usluge poludnevnog boravka ispunjavamo mjerila za 40 korisnika (20 korisnika na adresi Kolodvorska 18 i 20 korisnika na adresi Velebitska 16c, Vukovar.)Ovu uslugu trenutno koristi 19 osoba s intelektualnim oštećenjem temeljem Uputnice Hrvatskog zavoda za socijalni radi 3 osobe s intelektualnim oštećenjem bez Uputnice.

Kroz uslugu u socijalnoj skrbi - organizirano stanovanje za koje je 2011. godine potpisan Ugovor o međusobnim odnosima sa nadležnim Ministarstvom, posjedujemo licencu za ukupno 22 osobe s intelektualnim oštećenjem, i to na adresi Kolodvorska 18 i Kolodvorska 6 dok su nam ugovoreni kapaciteti na 18 korisnika. Trenutno ovu uslugu koristi 17 osoba, od toga je 16 ugovorenih kapaciteta smješteno temeljem rješenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad, a 1 osoba privatnim ugovaranjem uz suglasnost Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

 

„Možemo i mi III“

Poučeni višegodišnjim radom, ostvarenim rezultatima, te željama korisnika, Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ Vukovar u partnerstvu sa Gradom Vukovarom, JU Sportski objekti Vukovar i Centrom za socijalnu skrb Vukovar započela je 2017. godine s provedbom programa „MOŽEMO I MI“ financiranim od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Cilj provedbe programa je provođenje sportskih aktivnosti za osobe s intelektualnim oštećenjima, njihova socijalizacija i bolja integracija u zajednicu kroz sportske aktivnosti. Program se provodio od 2017. godine i to program MOŽEMO I MI od 2017. – 2020., te od 2020. – 2023. godine program MOŽEMO I MI II, a sada se provodi program MOŽEMO I MI III od 01.06.2023. – 31.05.2026. godine kojeg financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Kroz program, uredili smo prostore za rad, te iste opremili opremom koja je odgovarajuća za rad sa našim korisnicima. Tijekom proteklog razdoblja u aktivnosti programa bilo je uključeno ukupno 67 osoba s intelektualnim oštećenjem, Program se provodi svakodnevno u prostorima za provedbu programa koji imamo u najmu temeljem ugovora sa Gradom Vukovarom i koji smo uredili i opremili isključivo za provedbu programskih aktivnosti. Također, aktivnosti projekta provodimo u prostorima partnera JU Sportski objekti Vukovar, posebno koristeći prostore dvorana, kuglane, te bazena. Tijekom provedbe programa korisnici UZOSIO Golubica Vukovar ostvarili su zapažene rezultate na natjecanjima u organizaciji Specijalne olimpijade Hrvatske, a svojim ponašanjem su dokazali da mogu biti primjer drugima.