USLUGE

Neposredan rad s korisnicima usluga Udruga svakodnevno provodi s 32 osobe s intelektualnim oštećenjem i to:

Kroz uslugu u socijalnoj skrbi - poludnevni boravak za koji je 2010.godine potpisan Ugovor o međusobnoj suradnji sa Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi za 20 osoba s intelektualnim oštećenjem starijih od 21 godinu. Ovu uslugu trenutno koristi 18 osoba s intelektualnim oštećenjem.

Kroz uslugu u socijalnoj skrbi - organizirano stanovanje za koje je 2011. godine potpisan Ugovor o međusobnim odnosima, za ukupno 18 osoba s intelektualnim oštećenjem, i to na adresi Kolodvorska 18, Kolodvorska 6 i Duga 51a. Trenutno ovu uslugu koristi 13 osoba, od toga 8 osoba smješteno je temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb, 4 osobe uz suglasnost Ministarstva socijalne politike i mladih i  1 osoba privatnim ugovaranjem.

Kako bi poboljšali kvalitetu pružanja usluga u socijalnoj skrbi, u prosincu 2014. godine kao partneri na provedbi projekta „Osnaživanjem organizacija civilnog društva do kvalitetnijih usluga“ financiranim sredstvima Europskog socijalnog fonda u sklopu programa „Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga“, započeli smo provedbu projekta sa Udrugom za razvoj civilnog društva SMART iz Rijeke i Udrugom za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Nova Gradiška, sa Udrugom za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Istarske županije koja je i prijavitelj projekta. Provedba projekta dovršava se u veljači 2016. godine.